Procena rizika u za?titi lica imovine i poslovanja

Procena rizika u za?titi lica, imovine i poslovanja

Procena rizika u za?titi lica, imovine i poslovanja je prvi korak na putu izgradnje sistema bezbednosti i ona predstavlja ?anamnezu“ stanja u jednom poslovnom sistemu na osnovu koje se gradi strategija za?tite preduze?a i mobili?u neophodni bezbednosni resursi...

VI?E INFORMACIJA

Procena ugro?enosti od elementarnih nepogoda i drugih nesre?a

Procena ugro?enosti od elementarnih nepogoda i drugih nesre?a

Elementarne nepogode i druge prirodne i tehni?ko-tehnolo?ke katastrofe mogu imati negativne posledice po funkcionisanje privrednih i dru?tvenih sistema, kao i dru?tva u celini. Skup ove vrste rizika ne sme biti potcenjen ili zaboravljen...

VI?E INFORMACIJA

Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu je aktivnost koja uz to ?to ima izra?en humani karakter donosi i veliki materijalne u?tede poslodavcima. Svaka potencijalno spre?ena povreda na radu zna?i i milione dinara u?tede za poslodavca. Preventivno delovanje je osnov BZR-a...

VI?E INFORMACIJA

Licenca procene rizika u za?titi lica, imovine i poslovanja

 

Licenca procene rizika od katastrofa i plana za?tite i spasavanja

Licenca za izradu plana za?tite od udesa

 

Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu